Privacyverklaring

Wie zijn wij?

mGAGE BV is gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven. mGAGE BV heeft zijn vestiging in België.

Waarom hebben wij een privacyverklaring?

Onder de AVG/GDPR (dat is de nieuwe privacywet die van toepassing is binnen de EU) zijn wij verplicht u te informeren over wat we doen met gegevens die via elektronische middelen worden verzameld. Deze privacyverklaring is daarom van toepassing op alle informatie die aan ons wordt overgedragen via deze chatbot. Houdt er rekening mee dat wanneer u contact met ons opneemt via een ander elektronisch medium, het privacy beleid van die website voorrang heeft in geval van strijdigheden met deze privacyverklaring.

Hoe kan je ons bereiken?

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over ons privacy beleid kan u ons contacteren via volgende kanalen:

Welke informatie verzamelen we en waarvoor gebruiken we deze?

Ons invulformulier beantwoord vragen en daarvoor gebruiken we van jou de volgende persoonlijke gegevens.

Categorie Reden Rechtsgrond
Naam Om te weten wie met ons contact opneemt hebben we een naam nodig, zodat we de correcte persoon kunnen aanspreken om het verzoek in te willigen Toestemming/Noodzakelijkheid ter uitvoering van de “overeenkomst”.
E-mailadres Om u een antwoord te kunnen sturen hebben we dit nodig. Ook indien u verzoek niet duidelijk is en wij bijkomende vragen hebben kunnen wij via dit kanaal daarvoor met u contact opnemen. Toestemming/Noodzakelijkheid ter uitvoering van de “overeenkomst”.

Wij kunnen u data ook gebruiken, na anonimisatie voor statistieke doeleinden. Wij zullen hiervoor nooit persoonsgegevens gebruiken.

Wie heeft toegang tot jouw data?

Wij, alsook werknemers van mGAGE BV hebben toegang tot uw gegevens, strikt wanneer dit nodig is om een verwerking uit te voeren die hierboven is beschreven.

We zullen uw gegevens niet overdragen aan personen buiten de EER (Europese Economische Ruimte).

Hoe lang wordt mijn data bijgehouden?

Uw data zal worden bijgehouden tot wanneer wij uw verzoek hebben kunnen beantwoorden, of u hebben laten weten geen gevolg hieraan te kunnen geven. Daarna worden deze gegevens gewist.

Indien uit u vraag andere vragen of een verzoek tot dienstverlening aanvraagt, kunnen gegevens worden door gegeven aan ons sales departement om u verzoek in te willigen. Wanneer hieruit een contract volgt, zullen de voorwaarden van dit contract van toepassing zijn. Indien niet zullen u gegeven in het geheel door mGAGE BV vernietigd worden.

Wat zijn mijn rechten?

Recht van inzage

Iedereen heeft een recht van inzage op zijn gegevens. Dit betekent dat we u moeten informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en dat we uw rechten verder gedetailleerd beschrijven. In dit beleid vindt u de antwoorden op die vragen.

We moeten u ook een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen. U ontvangt een exemplaar op eenvoudig verzoek via een van de bovengenoemde kanalen. Houd er rekening mee dat alleen het eerste exemplaar gratis is en we sturen u de informatie per e-mail, tenzij u specifiek om de informatie per post vraagt ​​of wanneer een e-mail niet mogelijk is vanwege technische omstandigheden.

Het is mogelijk dat bepaalde documenten persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als u. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen u altijd informeren als we niet binnen een maand aan het verzoek kunnen voldoen.

Recht op rectificatie (recht op correctie)

Als we in het bezit zijn van onjuiste of niet langer up-to-date gegevens, zullen we dit op eenvoudig verzoek opnieuw aanpassen via een van de bovengenoemde kanalen. Als we vermoeden dat de gegevens die we van u hebben niet langer up-to-date zijn, kunnen we contact met u opnemen om dit te verifiëren.

Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten)

Onder een beperkt aantal omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen. Wanneer u aan een van de onderstaande criteria voldoet, zullen we uw gegevens onverwijld verwijderen. Wij zullen echter uw e-mailadres en/ of naam op een blacklist bewaren zodat ons systeem zal opmerken dat u niet langer wenst gecontacteerd te worden.

Omstandigheden wanneer wij u gegevens verwijderen

– We verwerken of hebben uw gegevens niet meer nodig

– U trekt uw toestemming voor verwerking in die uitsluitend op toestemming was gebaseerd.

– U hebt uw recht om bezwaar te maken ingeroepen (zie hieronder)

– Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt

– Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen

– Uw gegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij

Om te worden vergeten zijn er ook enkele uitzonderingen, in welk geval we uw gegevens niet kunnen verwijderen. Deze zijn in onze sector echter zeer uitzonderlijk. Als dit toch het geval is, zullen we u hierover informeren. De redenen om niet aan uw verzoek te kunnen voldoen, zijn een van de volgende:

– Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie prevaleert

– Voor naleving van een wettelijke verplichting

– Om redenen van volksgezondheid

– Voor archivering, onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 van de AVG

– Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Recht op beperking van verwerking

Als we in het bezit zijn van onjuiste gegevens, wanneer onze verwerking als onwettig wordt beschouwd, er sprake is van juridische claims of er sprake is van het recht om bezwaar te maken tegen artikel 21 (zie hieronder) zullen we de verwerking stopzetten (met uitzondering van opslag) totdat de kwestie is opgehelderd. Wanneer een overeenkomst is gesloten, de claim door ons als incorrect wordt beschouwd, of enige andere omstandigheid maakt dat de beperking niet langer een bestaansreden heeft, zullen we u de redenen van het opheffen van de beperking meedelen.

Recht op kennisgeving

Wanneer u zich beroept op de bovengenoemde rechten, met uitzondering van het recht op toegang, zullen we dit doorgeven aan elke ontvanger aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. We zullen u op uw verzoek informeren over die ontvangers.

Recht op data-portabiliteit

Alle gegevens die u ons hebt verstrekt, die we verwerken op basis van toestemming en die we verwerken via geautomatiseerde middelen, worden op verzoek naar u of een andere controller (indien technisch mogelijk) in “machineleesbaar formaat” verzonden.

Recht op bezwaar

Wanneer we gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of op basis van artikel 6.1.e) AVG, hebt u het juiste doel. We zullen uw bezwaar onderzoeken en zullen de verwerking alleen voortzetten na het onderzoek en als we kunnen bewijzen dat we een juridische reden hebben om door te gaan met de verwerking. De conclusie van het onderzoek zal aan u worden meegedeeld.

Wanneer u bezwaar hebt tegen direct marketing, zullen wij u niet langer direct marketing sturen, vanaf het moment dat wij uw verzoek ontvangen.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Ja, op elk moment kunt u uw toestemming voor het verwerken van gegevens intrekken. Er zijn echter twee uitzonderingen. Ten eerste, als er nog een andere rechtsgrond is voor het verwerken van uw gegevens, zullen we uw gegevens binnen die rechtsgrond nog steeds verwerken. Ten tweede mag intrekking van toestemming niet worden gebruikt om contractuele verplichtingen te omzeilen. Kort gezegd: als u uw toestemming intrekt, werkt deze alleen naar de toekomst toe, wordt alle eerdere verwerking als legaal beschouwd en als de noodzaak om een contract uit te voeren aanwezig is, worden de gegevens op die basis verder verwerkt.

Ik wil een officiële klacht indienen. Waar kan ik terecht?

Als we jouw verzoek niet optimaal konden behandelen, heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dit kan via https://www.privacycommission.be/nl/contact .

Ik zie dat sommige velden verplicht moeten worden ingevuld. Waarom is dat?

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of omwille van contractuele redenen hebben wij soms een minimum aan informatie nodig om te kunnen functioneren, jouw data te kunnen verwerken of aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen. Hieronder vindt u een schema van verplichte velden en hun reden:

Naam Om te weten wie ons contacteert.
E-mail adres Om u te contacteren
Doen jullie aan profiling of automatische gegevensverwerking?

Wij kunnen u data ook gebruiken, na anonimisatie voor statistieke doeleinden. Wij zullen hiervoor nooit persoonsgegevens gebruiken.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u de site bezoekt. Cookies worden gebruikt om uw acties en voorkeuren gedurende een bepaalde periode te onthouden, zodat u ze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u terugkeert naar de site of bladert van de ene naar de andere pagina.

Waarom gebruiken wij cookies?

We maken gebruik van cookies die nodig zijn voor het gebruik van de Website, cookies die ons in staat stellen om uw gebruikerservaring te verbeteren en andere cookies die statistische gegevens verzamelen over het gebruik van de website.

Het gebruik van cookies vereist uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming. Als u dit weigert, hebt u nog steeds toegang tot de Website, maar kunt u mogelijk bepaalde functies niet gebruiken. U kunt uw keuze wijzigen te allen tijde wijzigen.

Bepaalde cookies zijn essentieel voor het gebruik van de Website of activering van specifieke functies van de Website. De cookies die nodig zijn voor het garanderen van de overdracht van een communicatie of die strikt noodzakelijk zijn voor het voorzien in de functie die uitdrukkelijk door de gebruiker is gevraagd, zijn vrijgesteld van de toestemmingsverplichting.

Volgens het EU-adviesorgaan voor gegevensbescherming “WP29” omvatten dergelijke cookies o.a.: gebruikersinvoer cookies (session-id): bijhouden van de input van de gebruiker bij het invullen van onlineformulieren; gebruikersgerichte beveiligingscookies, gebruikt om misbruik van authenticatie te detecteren; cookies voor multimediaondersteuning, gebruikt om technische gegevens op te slaan om video- of audiomateriaal af te spelen, gedurende de duur van een sessie; load balancing cookies, distributie van de verwerking van webserveraanvragen over een verscheidenheid van machines in plaats van slechts één, voor de duur van de sessie; gebruikersinterface aanpassing cookies zoals taalvoorkeuren, voor de duur van een sessie.
We gebruiken de volgende cookies:

Strikt noodzakelijke cookies worden gebruikt voor de werking van onze Website. Deze cookies worden geïnstalleerd zonder uw toestemming.

Prestatiecookies worden gebruikt om het aantal bezoekers te tellen en te zien hoe ze onze Website gebruiken. Dit helpt ons om uw gebruikerservaring te verbeteren. Deze cookies worden pas actief na uw toestemming (“WP29”).

Functionaliteitscookies worden gebruikt om u te herkennen tijdens uw volgende bezoek, zodat we onze inhoud voor u kunnen personaliseren. Deze cookies worden pas actief na uw toestemming.

Targeting-cookies worden gebruikt om u meer gepersonaliseerde advertenties te bieden. Deze cookies worden pas actief na uw toestemming.

Hoelang worden de cookies in mijn browser bewaart?

Sommige cookies zijn alleen geldig voor de duur van uw browsesessie. Ze vervallen en worden automatisch verwijderd wanneer u uw internetbrowser sluit, dit worden sessiecookies genoemd.

Andere cookies vervallen niet wanneer u uw browser afsluit en worden “persistent” (permanent) genoemd. Ze hebben een specifieke vervalperiode die verschilt voor verschillende soorten cookies en blijven tussen browsersessies op uw apparaat.

Gebruiken we cookies van derden en geaggregeerde informatie?

De cookies die door een ander partij dan ons op uw apparaat zijn ingesteld, worden “third-party” cookies genoemd. Pagina’s met ingesloten inhoud zoals YouTube kunnen de cookies van derden gebruiken. Raadpleeg de websites van derden voor meer informatie over hun cookies.
We kunnen ook verzamelde en andere informatie analyseren die geen individuele gebruikers identificeert om verkeerspatronen te begrijpen en uw gebruikerservaring te verbeteren.

Deze cookies worden pas actief na uw toestemming.

Hoe kan ik cookies in- of uitschakelen?

Er zijn verschillende manieren om de cookies te beheren die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Bepaalde cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. Houd er rekening mee dat door het verwijderen van onze cookies of het uitschakelen van toekomstige cookies u mogelijk geen toegang krijgt tot bepaalde gebieden of functies van onze site.

Cookie instellingen voor uw browser 

U kunt ook de instellingen van uw webbrowser wijzigen om de cookies in of uit te schakelen. Houd er rekening mee dat als u uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren, u mogelijk geen toegang kunt krijgen tot delen van onze Websites. Dit zijn de links naar de cookie-instellingen van de meest populaire browsers.

Wijzigingen in ons beleid

Dit Privacy & Cookie Policy vervangt alle voorgaande versies en is geldig vanaf 25 mei 2018. We behouden ons het recht voor om het beleid op elk moment te wijzigen en/of bij te werken.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan accepteert u het gebruik van deze cookies.  Privacyverklaring